List vô hạn lưu

List truyện dùng để lưu trữ các truyện vô hạn lưu hợp gu đã hoàn và chưa hoàn đề phòng não cá vàng quên mất T_T

Vô Hạn Lưu khác với xuyên không ở chỗ nhân vật chính di chuyển từ không gian này qua không gian khác theo một quy luật nhất định và để hoàn thành một sứ mệnh, nhiệm vụ nào đó được giao cho.

Tiếp tục đọc